Egyesületi Alapszabály
Get Adobe Flash player

BNE

  Látogatóink

  2012. január 29. óta
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterMa617
  mod_vvisit_counterTegnap209
  mod_vvisit_counterEzen a héten1908
  mod_vvisit_counterMúlt héten2410
  mod_vvisit_counterA hónapban3237
  mod_vvisit_counterMúlt hónapban16890
  mod_vvisit_counterÖsszesen326042

  Ma: 2017 nov. 11.

  Egyesületi Alapszabály

  BUDAKÖRNYÉKI NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET

  A L A P S Z A B Á L Y Z A T A


  Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján létrehozzák a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesületet. Az Egyesület 2010. július 29-én megtartott alakuló Közgyűlésén elfogadott alapszabályzatot, majd a 2011. május 28-i közgyűlésen módosított alapszabályzatot a 2012. július 26-i rendes Közgyűlés az alábbiak szerint módosította[1].


  [1] A módosítások a szövegben vastagítva jelennek meg.

  I.
  Az Egyesület jogállása, székhelye

  1. Az Egyesület neve: Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

  2. Az Egyesület székhelye: 2092 Budakeszi, Felkeszi utca 6.

  3. Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Felkeszi utca 6.

  4. Az Egyesület működési területe: Magyarország

   

  II.

  Az Egyesület célja és tevékenysége

  1. Az Egyesület célja:
  - a Budai Hegység és a Zsámbéki medence területére eső térségben a meglévő   társadalmi megosztottság és ellentétek feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi tényezői között a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében
  - az említett térségben a természeti és az épített környezet megóvása, értékeinek kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés elősegítése, kiemelten a természet- és környezetvédelmi oktatás-képzés-ismeretterjesztés legújabb módszereinek alkalmazása
  - a térségben a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, továbbá annak támogatása, hogy a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek hatékonyan tevékenykedhessenek környezetük értékeinek megvédésén és fejlesztésén
  - Budapest főváros és az agglomeráció érintett része közötti harmonikus kapcsolatok kialakításának előmozdítása, a fejlesztési tervek összehangolásának megvalósítása
  - mindezek érdekében a térséget lefedő, régebb óta tervezett Budakörnyéki Natúrpark Alapítvány és szervezetének eredményes szervezése és megalapítása, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása.

  2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek készek segíteni az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

  3. Az Egyesület a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Céljainak valóra váltása érdekében az Egyesület adományokat ? magánszemélyektől vagy szervezetektől egyaránt ? elfogad, továbbá pályázatok révén igyekszik támogatásokat szerezni
  4. Az Egyesület non-profit szervezetként működik, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, illetve nem fogad el, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

   

  III.

  Az Egyesület tagjai

  1.   Az Egyesület tagja lehet minden olyan magán- és jogi személy, vagy  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki és amely elfogadja az alapszabályzatot és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A nem magánszemély tagot a képviseleti jogosultsággal rendelkező vezetője képviseli az Egyesületben.

  2.  A tagság fajtái:
  a) Alapító tag: az alapításban résztvevő magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az alakuló közgyűlés jelenléti ívén szerepel.
  b) Rendes tag: az a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek felvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.
  c) Pártoló tag: minden magán- és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek felvételi kérelmét az Egyesület Elnöksége jóváhagyja.
  d) Tiszteletbeli tag: lehet minden magánszemély, akinek tiszteletbeli tagságát valamelyik alapító- vagy rendes tag előterjesztése nyomán a Közgyűlés megszavazza.
  e) A tiszteletbeli tag pártoló taggá, a pártoló tag rendes taggá válhat, amennyiben annak feltételeit teljesíti.

  3.  A tagfelvételi kérelemnek minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
  - a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét és az aláírását
  - jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében: a nevét, címét, képviselőjét, a bírósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos dokumentumokat, valamint a képviselő aláírását
  - nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező megismerte az Egyesület alapszabályzatát, és tagfelvétele esetén azt magára kötelezőnek tekinti
  - szükség esetén mellékletként a felvételt támogató egyesületi tagok írásos ajánlását.

  4. A tagfelvételt megtagadó döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az Elnökséghez kell benyújtani a döntésről történő tudomás szerzéstől számított 30 napon belül. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt.

  5. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

  6. A tagok jogai:
  a) Az alapító és rendes tagok: részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, annak programjain. Az Egyesület Közgyűlésén felszólalhatnak, véleményt nyilváníthatnak, észrevételt tehetnek, szavazhatnak az Egyesület ügyeiben. Az egyesületi tisztségekre megválaszthatók és választási joguk van. Az Egyesület ügyeiről felvilágosítást kérhetnek. Új rendes tag felvételére ajánlást tehetnek (felvételi kérelmét támogathatják).
  b) A pártoló tagok: részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, annak programjain. Az Egyesület Közgyűlésén felszólalhatnak, véleményt nyilváníthatnak, észrevételt tehetnek az Egyesület ügyeiben, azokról felvilágosítást kérhetnek. A pártoló tagok tisztségre nem választhatók.
  c) A tiszteletbeli tagok: részt vehetnek ez Egyesület tevékenységében, annak programjain, véleményt nyilváníthatnak, az Egyesület taggyűlésén, illetve Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehetnek, ott felszólalhatnak. Az Elnökségtől tájékoztatást kérhetnek az Egyesület ügyeiről.

  7. A tagok kötelezettségei:
  a) az Egyesület alapszabályzatának betartása,
  b) a tagdíj fizetése (a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni, a pártoló tagok a vállalt támogatás megfizetésére kötelesek)

  8. A tagsági viszony megszűnik:
  a) kilépéssel: ha a tag az Elnökségnek benyújtott nyilatkozatával kilép
  b) törléssel: ha a tag három hónapon túl írásos, pontos fizetési határidőt tartalmazó felszólítás ellenére nem fizeti meg a tagdíjat, és emiatt a törlésről az Elnökség határozatot hoz
  c) kizárással: ha az Elnökség úgy dönt, hogy a tag tevékenysége vagy viselkedése ellentétes az Egyesület céljaival, vagy az Egyesület tevékenységét veszélyezteti.

  A kilépést a tag az Elnökségnek köteles bejelenteni.

  9. A kizárás alatt lévő tagot megilleti a védekezés joga. A kizárásról az Elnökség dönt első fokon. Az Elnökség kizárásról rendelkező határozata ellen, annak meghozatalát követő 15 napon belül, a Közgyűléshez lehet fellebbezni, amelyről a soron következő Közgyűlésen kell dönteni. A fellebbezés a kizárásra halasztó hatályú. A kizárással érintett tagot írásban kell értesíteni a kizárásával kapcsolatos eljárás megindulásáról, részére az írásba foglalt határozatot el kell juttatni, személyes kézbesítéssel vagy ajánlott postai küldeményként.

  10. A tagnyilvántartást az Egyesület naprakészen vezeti. A tagság megszűnése esetén a tagot az Elnökség törli a tagnyilvántartásból.

  11. Az Egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg. A tagdíj nem egységes az egyéni és az egyesületi jogi személy tagok tekintetében. A tagdíj mértéke 2011. május 18-tól kezdődően
  - aktív magánszemélynek             4.000 Ft/év
  - nyugdíjas magánszemélynek          2.000 Ft/év
  - jogi személynek, társaságnak          12.000 Ft/év.
  A tagdíjat évenként kell fizetni, egy összegben, az év elején. Az Egyesület elsődleges bevétele a tagdíj, a külső személyek vagy szervezetek által nyújtott adományok mellett. Az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagjai tagdíjat nem fizetnek.
  A tagsági viszony év közben történő keletkezése esetén az új tag időarányos tagdíjat köteles fizetni. A tagsági viszony év közben történő megszűnése esetén a befizetett tagdíjból visszatérítés nem jár.

  IV.
  Az Egyesület szervezete


  1. Az Egyesület szervei:

  - Közgyűlés

  - Elnökség (3 fő: elnök, alelnök és titkár)

  - Ellenőrző Bizottság (3 fő)

  - Szakértői bizottság  2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell azt a időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
  A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a teljes tagság több mint 25%-ának jelenléte esetén határozatképes, amennyiben a távolmaradás következményeire a tagokat a meghívóban figyelmeztették. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok 1/3-a, a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az Elnök tizenöt napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

  3. A Közgyűlést össze kell hívni:  
  - ha ezt a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri,
  - ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
  - ha a bíróság a Közgyűlés összehívását rendeli el.

  4. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

  5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés ? változatlan napirend mellett ? a tagok teljes létszámának több mint 25%-os jelenléte esetén határozatképes, amennyiben a távolmaradás következményeire a tagokat a meghívóban figyelmeztették.

  6. A Közgyűlést az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével más egyesületi tagot is megbízhat.
  A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

  7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása, illetve a közhasznú jogállás felvételének kimondása,
  -  az Alapszabályzat elfogadása és módosítása
  - a tisztségviselők ? az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak ? megválasztása és visszahívása
  - a tagdíj mértékének és fizetési módjának megállapítása
  - az Elnökség éves beszámolójának elfogadása ? amelynek tartalmaznia kell a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú jogállás esetén a közhasznúsági jelentést is,  ?
  - döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

  8. A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amikor az alapító okirat ettől eltérő szavazati arányt állapít meg. Minden szavazóképes  tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Titkos szavazásra irányuló indítványról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

  9. A jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbsége szükséges:
  - az Alapszabályzat elfogadásához, módosításához
  - az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához
  - a tag kizárásával kapcsolatos határozathoz.

  10. Az egyesületi Alapszabályzat módosításához a szavazattal rendelkező tagok 2/3-ának jóváhagyása is szükséges.

  11. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint a felét, a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. Az Egyesület vezetőire a tisztség megjelölésével ugyanazon a szavazólapon is lehet szavazni.

  12. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely egyesületi tag jogos magánérdekének védelme, vagy közérdek azt szükségessé teszi.

  13. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek képviselőit vagy magánszemélyeket.                                                               

  14. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban ? a kizárólagos hatásköröket kivéve ? gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök  írásban vagy elektronikus levélben hívja össze az ülés időpontját megelőzően 5 nappal, a tárgysorozat (napirend) közlésével együtt. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról (napirend) leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség akkor határozatképes, ha mind a három elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni, de az emiatt  ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjai teljes létszámban jelen vannak. Az Elnökség üléseire ? annak tárgykörére figyelemmel ? esetenként további tagok, vagy külső szakértők hívhatók meg.


  15. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület alapító vagy rendes tagjainak sorából, 2 (kettő) éves időtartamra. Az Elnökség tagjainak megválasztásakor kerülni kell azt, hogy megválasztásra kerüljön olyan személy, aki egyidejűleg valamilyen ? választott vagy kinevezett ? tisztséget tölt be az Egyesület valamelyik alapító vagy rendes tag-szervezetében.

  16. Az Elnökség feladata és hatásköre:
  - a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás
  - a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos döntés előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység
  - az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítése, az éves programok, valamint a költségvetés megvitatása és elfogadása
  - az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása
  - az Elnök éves beszámolójának megvitatása és elfogadása
  - a személyzeti munka irányítása
  - a tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása
  - az Egyesület tagjainak kizárásával kapcsolatos eljárás
  - minden olyan ügy és eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség a hatáskörébe von.


  17. Az Egyesület tisztségviselői

  Az Egyesület alelnöke (elnökségi tag)
  Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Ilyen esetben az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja ez Elnök jogait.

  Az Elnököt 2 (kettő) éves időtartamra a Közgyűlés választja meg, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

  Az Elnök feladata és hatásköre:
  - az Egyesület tevékenységének irányítása
  - a Közgyűlés összehívása
  - döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakokban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben
  - a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
  - kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel
  - az Elnökség munkájának irányítása
  - az Elnökség üléseinek vezetése
  - az Egyesület önálló képviselete
  - intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben
  - az Elnökség üléseinek összehívása
  - az ügyintéző apparátus vezetése
  - az Egyesület gazdálkodásának irányítása
  - az utalványozási jog gyakorlása
  - a munkáltatói jogok gyakorlása
  - minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

  18. Az Egyesület alelnökei (elnökségi tagok)
  Az Elnököt távollétében az alelnökök egyike helyettesíti. Ilyen esetben az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja ez Elnök jogait. A helyettesítési sorrendről az Elnök dönt.

  19.  Az Egyesület titkárának feladata és hatásköre:
  - segíti az Elnököt és az Elnökséget az operatív feladatok ellátásában, különös tekintettel a következőkre:
  - az elnökségi ülések és a közgyűlések előkészítése, határozataik végrehajtása,
  - más szervezetekkel és partnerekkel való kapcsolattartás,
  - a szakmai ügyintéző apparátus szervezése és irányítása,
  - az Elnök által hatáskörébe utalt egyes feladatok ellátása.

  20. Az Egyesület tisztségviselőinek lemondása és visszahívása
  A lemondást a tisztségviselő köteles írásban közölni az Elnökség tagjaival. A lemondást megindokolni nem kell. A tisztségviselő bármikor lemondhat a tisztségről, a lemondás a közlés időpontjától hatályos.

  A visszahívásra vonatkozó indítványt az Egyesület bármely tagja  indoklással és írásbeli javaslattal előterjesztheti. A tisztségviselő visszahívásáról a soron következő Közgyűlés dönt, amennyiben a tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti az Egyesület céljait, vagy egyéb módon összeférhetetlen az Egyesület szellemiségével. A Közgyűlés nyílt szavazással, 2/3-os minősített szavazattal dönt a visszahívásáról. Az erről szóló határozatról az érintett tisztségviselőt 8 napon belül írásban tájékoztatni kell. A határozatot az érintett tisztségviselő annak tudomásul szerzésétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

  21. Az Elnökség az Egyesület tiszteletbeli tagjai közül tiszteletbeli elnököt választhat munkájának segítésére. A tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein, véleményt nyilváníthat az Egyesület ügyeiben, és az Elnöktől kapott megbízás esetén közreműködhet egyes feladatok ellátásában.

  V.
  Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

  1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség évente jelentést készít, és azt elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

  2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
  - tagsági díj, amelyet a Közgyűlés állapít meg  (lásd: III/11. pont!)                          
  - magán- és jogi személyek támogatása, adományai
  - az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
  - rendezvények bevétele
  - egyéb bevételek

  3. Az Egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért ? a befizetett tagdíjakon túlmenően ? nem felelnek.

  4.    Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. A pénz- és gazdasági ügyeinek intézésében kettős könyvelést  alkalmaz, ehhez szakképzett könyvelő közreműködését veszi igénybe.

  5. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli.

  VI.
  Ellenőrző Bizottság

  1. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 (három) főből áll, akiknek megválasztása 2 (kettő) éves időtartamra a Közgyűlés feladata. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, vezetőjét maga választja.

  2. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de félévenként legalább egyszer ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. A bizottsági tagokat egyenlő jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik, így különösen:
  - jogosultak az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni
  - jelentést, felvilágosítást kérhetnek az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól
  - betekinthetnek az Egyesület könyveibe, nyilvántartásaiba, irataiba, azokat megvizsgálhatják
  - az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek
  - jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.

  3. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, az ülésekről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. Az Ellenőrző Bizottság mindhárom tagjának jelenléte esetén  határozatképes, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
  A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagokat, a meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult a jegyzőkönyvbe foglaltatni ? neve feltüntetése mellett ? a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén résztvevő tagok mindegyike aláírja.

  VII.

  Szakértő bizottság

  1.   Az Egyesület Elnöke a saját, illetve az Elnökség munkájának segítése, döntéseinek megalapozása céljából maximum 5 tagú Szakértő Bizottságot hozhat létre, amelynek működését és hatáskörét az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata részletezi.

  VIII.

  Az Egyesület megszűnése

  1. Az Egyesület megszűnik:
  - ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja
  - ha feloszlatják
  - ha más szervezettel egyesül
  - ha megszűnését megállapítják.

  2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, végelszámolóként az Egyesület volt Elnöke jár el.

  3. Amennyiben az Egyesületet a bíróság oszlatja fel, illetve a bíróság állapítja meg a megszűnését, úgy az Egyesület megmaradt vagyonának felhasználásáról a bíróság jogosult rendelkezni.

   

  VIII.

  Vegyes és záró rendelkezések


  1. A jelen Alapszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

  Jelen Alapszabályzatot az Egyesület alakuló Közgyűlése 2010. július 29-én fogadta el, annak módosításait a 2010. szeptember 9-én tartott újabb Közgyűlés, majd további módosításait a 2011. május 18-án megtartott rendes Közgyűlés hagyta jóvá.